Het probleem

Anno nu is de band tussen de burger en politieke partijen en hun gedachtengoed veel minder hecht dan vroeger. Partijen nemen in aantal toe. Kiezers zweven meer dan ooit. In verkiezingstijd worden - in de strijd om hun stem - de verschillen benadrukt en uitvergroot. Na de verkiezingsuitslag beginnen stevige onderhandelingen. De coalitiepartijen smeden een akkoord waarin de onderlinge politieke afspraken strak vastliggen en geen ruimte meer is voor echte democratie.

VOLMONDIG JA, Eindelijk politiek die de burger omarmt

De oorsprong

Het oude democratische systeem is failliet en de huidige partijpolitiek in onze gemeente staat de burgers in de weg. Het maakt het vrijwel onmogelijk om Breda nog transparant en democratisch te besturen. Ronduit frustrerend voor wie op democratische wijze politiek wil bedrijven!

Zo kan het niet langer! Zo willen we het niet meer. Reden waarom Peter Elbertse en Els Groeneweg de oude politiek de rug hebben toegekeerd waar ze - eerlijk is eerlijk - ooit zelf deel van uitmaakten. Zij verlangen een nieuwe manier van politiek bedrijven die de burger en de politicus weer een volwaardige plaats geeft. Een aanpak die energie geeft in plaats van vreet.

Ziehier, de geboorteakte, de ontstaansgeschiedenis, de geloofsbrief van VOLMONDIG JA


Onze MISSIE

VOLMONDIG JA STREEFT NAAR EEN BREDASE SAMENLEVING WAARIN DE MENS ZIJN VRIJHEID EN VERANTWOORDELIJKHEID KAN BELEVEN EN WAARIN HET WELZIJN VAN ALLEN WORDT GEDIEND.


 

Statuten

Gericht op het verbeteren van welzijn, leefbaarheid, meedenken en meedoen, voor inwoners in de gemeente Breda.
 

Bevorderen van de burgerlijke betrokkenheid bij de lokale politiek, zodat burgers van de gemeente Breda beter politieke invloed uit kunnen oefenen.
 

Het bevorderen van een evenwichtig en gedragen besluitvorming omtrent beslissingen die de belangen van de gemeente Breda en haar inwoners raken.
 

Respect voor het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, de Grondwet en beginselen van behoorlijk bestuur bij het nastreven van de genoemde doelstellingen.

 

Stimuleren tot vrije, respectvolle en openhartige gedachtewisseling, vooral bij gemeentelijk beleid t.a.v. het algemeen belang.
 

Meerwaarde scheppen voor burgers door verbinden van maatschappelijke initiatieven, -stromingen en ideeën met gemeentelijke activiteiten en politieke besluitvorming.
 

Het bevorderen van fair play, transparantie, zorgvuldigheid, evenwichtigheid, rechtszekerheid, afwezigheid van willekeur en machtsmisbruik in het gemeentebestuur.
 

Besluitvorming met aandacht en waardering voor andere opvattingen. De wijsheid van de minderheid wordt toegevoegd aan de wijsheid van de meerderheid voor betere besluiten.

  Download hier onze volledige doelstellingen en beleidsplan.pdf


 
   

Bestuur

De Algemene Ledenvergadering is ons besluitvormingsorgaan voor de koers van VOLMONDIG JA. Het bestuur is faciliterend naar de vereniging en de fractie.

Het bestuur organiseert de ledenvergaderingen, de kandidaat keuzes, de verkiezingen, onderzoeken, de financiën en bewaakt namens de leden de politieke koers van VOLMONDIG JA

De gemeenteraadfractie is verantwoordelijk voor de dagelijkse politieke koers en laat zich daarbij leiden door het manifest. Gezamenlijk legt de fractie verantwoording af aan de leden.

De individuele fractieleden werken, ingevolge de Kieswet, op basis van hun persoonlijke verantwoording zonder last of ruggespraak.

Het bestuur bestaat uit
• Jez Looman, voorzitter/penningmeester
• Erkal Ucerler, secretaris
• Frans van Hoogenhuyze, bestuurslid algemeen

Alle bestuursfuncties zijn onbezoldigd. VOLMONDIG JA heeft geen betaalde functies. Een financiële verantwoording komt met het jaarverslag.
Werkgroepen

VOLMONDIG JA wil voortdurend in gesprek zijn met de burgers over allerlei thema’s. Hiervoor stellen we commissies per thema in. Zo hebben we de commissie:

 • sport
 • veiligheid
 • duurzaamheid
 • zorg
 • mobiliteit
 • wijken en dorpen
 • wonen

Voor deze commissies mag en kan iedereen die geïnteresseerd is zich aanmelden.

Aanmelden kan via mailadres info@volmondigja.nl maar je kunt ook het formulier op de contactpagina in te vullen. Graag de commissie en het thema vermelden. Wij nemen dan contact met je op. Zodra een commissie actief is publiceren wij de verslagen op onze website. 
 

Giften

Giften en donaties zijn hard nodig. Zonder middelen kunnen we de Bredase politiek niet veranderen. Spreekt onze boodschap u aan? Herken je onze stelling? Steun ons met een donatie, dan kunnen we samen iets bereiken! Iedere gift is er één! Samen krijgen we een stem!

VOLMONDIG JA is bezig met de aanvraag van een ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Deze ANBI-status kan aantrekkelijk zijn voor donateurs omdat giften aan een ANBI belastingvoordeel kunnen opleveren. Dit geldt zowel voor losse giften via de giftenaftrek als via periodieke giften. VOLMONDIG JA betaalt dan zelf geen erf- of schenkbelasting over de gift.

Hoewel de ANBI-status in aanvraag is kunt u uiteraard al wel doneren. Als de status is toegewezen zal het ANBI logo op de website van VOLMONDIG JA geplaatst worden.

U kunt uw gift storten op:

Bankrekening NL15 RABO 0325 9274 48
Ten name van: VOLMONDIG JA

Onderstaand kunt u een pdf met de volledige doelstellingen en het beleidsplan van VOLMONDIG JA downloaden.

 

Doelstelling en beleidsplan VOLMONDIGJA.pdf

 


 

VOLMONDIG JA

Roept iedereen op om onze ideeën
verder uit te dragen!

Ben je het hartgrondig met ons eens? Laat het de mensen in je omgeving weten. We hebben jou nodig. Wij hebben een uitgesproken ambitie. We nodigen jou uit ons te helpen deze waar te maken en onze partij uit te bouwen!
Jouw stem, jouw steunbetuiging, jouw solidariteit, jouw enthousiasme en jouw lidmaatschap staat gelijk aan zeggenschap voor iedere burger, een open democratie en een stad die bestuurlijk weer vrij kan ademen. Hoe meer raadszetels des te meer invloed zal VOLMONDIG JA uitoefenen, om ervoor te zorgen dat politici en bestuurders die dienende rol gaan innemen die ze behoren te vervullen.

  

  


VOLMONDIG JA

Eindelijk politiek in Breda die de burger weer omarmt!

De Burcht 26, 4834 HK Breda
info@volmondigja.nl - KVK 70199329, RSIN 858187243

  wil graag lid worden
  wil graag de nieuwsbrief ontvangen

  Inschrijving is geheel vrijblijvend en verplicht je nergens toe.
  Je maakt met je inschrijving kenbaar dat je positief tegenover onze ideeën staat.
  Ingevolge de Avg verstrekt Volmondig JA nooit gegevens aan derden.