Waarom VOLMONDIG JA?

 • VOLMONDIG JAIs de steen in de vijver van de oude gemeentepolitiek.
 • VOLMONDIG JAStrijdt voor een nieuwe open bestuursstijl in Breda.
 • VOLMONDIG JAPleit voor meer zeggenschap en invloed van de burger.
 • VOLMONDIG JAMaakt zich sterk voor een politiek die boven alles het gemeenschappelijk
  belang dient en dus de goede oplossingen voortbrengt.
 • VOLMONDIG JAStaat pal voor de democratische besluitvorming door de meerderheid,
  maar luistert evenzeer naar minderheden en minder mondige burgers.
 • VOLMONDIG JAZiet een mooie, duurzame en goed functionerende samenleving
  in Breda en omgeving als haar programma.
 • VOLMONDIG JAIs de stuwende kracht achter de nieuwe, democratische,
  partijoverstijgende beweging en nodigt andere partijen uit zich hierbij aan te sluiten.
VOLMONDIG JA, Eindelijk politiek die de burger omarmt

Bestuurlijke vernieuwing

Natúúrlijk wil ook VOLMONDIG JA het beste voor Breda en haar dorpen. Genoeg werk, goede scholing, een CO2- neutrale leefomgeving, goede zorg, veiligheid en voldoende geschikte huisvesting voor iedereen. Prachtige idealen die echter alleen mogelijk zijn door prioriteiten te stellen en door samen keuzes te maken. In de politiek en mét de bewoners. Dit alles alleen waarmaken is een té grote taak voor de 39 raadsleden. Dat kan de raad niet alleen en daarom hebben we jou daarbij nodig. En juist daarom wil VOLMONDIG JA ‘’bestuurlijke vernieuwing’’! Dat betekent: - Raadsakkoorden in plaats van coalitieakkoorden zodat wordt ingespeeld op actuele en veranderende situaties - Een openbaar en transparant bestuur, dat ook gedragen wordt door ambtenaren - Een wethouder bestuurlijke vernieuwing die dit gaat realiseren - Inwoners krijgen weer meer invloed op besluiten, ook in de eigen woonomgeving Kortom als inwoner krijg je weer zeggenschap in jouw gemeente, dorp of wijk! Heeft VOLMONDIG JA dan geen ideeën? Jazeker net als iedere partij staan wij ook ergens voor. De bestuurlijke vernieuwende aanpak voeren wij in al onze ideeën door. Dit is wat wij radicaal anders doen, zoals je kunt lezen in ons manifest. Hieronder lees je onze zienswijze wat VOLMONDIG JA belangrijk vindt voor Breda en haar inwoners. Nu ben jij aan de beurt. Geef ons je mening en laat ons weten wat voor jou belangrijk is. ZORG VOLMONDIG JA wil goede, en betaalbare zorg voor iedereen. Dicht bij de mensen. Wij pleiten voor een goede mantelzorg, jeugdzorg, thuishulp, begeleiding van mensen met een fysieke, verstandelijke of psychiatrische beperkingen en kleinschalige zorg. De WMO en Jeugdzorg vergen extra veel aandacht, er is immers minder geld beschikbaar. We zetten alle zeilen bij om iedereen de zorg te geven die nodig is. GESCHIKTE HUISVESTING VOOR IEDEREEN Breda groeit de komende jaren en daar zijn meer duurzaam gebouwde woningen voor nodig. Pas als er geen ruimte binnen de stad meer is zal VOLMONDIG JA uitwijken naar de randen waarbij kwetsbare natuur zoveel mogelijk wordt ontzien. Naast duurzame middeldure huurwoningen, meer koopwoningen voor starters. Voor ouderen die zelfstandig willen blijven wonen een voldoende aanbod van (levensloopbestendige) woonvormen. DUURZAAMHEID Klimaatveranderingen treffen ook Breda. Om in 2044 (of eerder) CO-2 neutraal te zijn geven wij alle groene initiatieven voorrang. Wij stimuleren zonnepanelen en windenergie en ook de circulaire economie. Natuurlijk zeggen wij VOLMONDIG JA tegen meer groen in de stad, meer laadpalen in iedere straat en zetten wij ons in voor een duurzame landbouw. Ook pleiten wij voor meer bewustwording van klimaatverandering door meer voorlichting inwoners en ook op scholen. ECONOMIE Wij willen genoeg werk voor iedereen. VOLMONDIG JA wil een positief ondernemersklimaat creëren onder meer door de regelgeving voor ondernemers te versoepelen. Dit maakt Breda aantrekkelijk voor kleine en grote (internationale) bedrijven, zodat er voldoende banen worden gecreëerd. Verder willen we start-ups volledig de kans geven en stimuleren te starten in Breda. VEILIGHEID EN HANDHAVING Criminaliteit is de afgelopen jaren gedaald in Breda ( woninginbraken, autodiefstal en straatroof). De zware criminaliteit daarentegen is toegenomen. Beide ontwrichten onze samenleving. Meer handhaving op straat en zware criminaliteit aanpakken. Regels die niet goed te handhaven zijn of overbodig blijken afschaffen. WIJK- EN DORPSRADEN Breda telt 26 wijk- en dorpsraden. Zij vertegenwoordigen hun inwoners. VOLMONDIG JA wil de inwoners meer invloed en zeggenschap geven over zaken zoals evenementen, groenvoorzieningen, infrastructuur, veiligheid en buurtpreventie. Wijk- en dorpsraden moeten -aangepast aan de nieuwe tijd - weer een belangrijke schakel worden tussen inwoners en de gemeente. SPORT EN CULTUUR We zetten ons in op de breedtesport en willen de verenigingen versterken. De besturen van de verenigingen steunen en ondersteunen. Iedereen moet in Breda in aanraking kunnen komen met sport (vooral kinderen), cultuur en cultuureducatie, zonder dat prijzen een barrière vormen. Uit het kunstdebat van 7 maart blijkt dat Bredase kunstenaars vinden dat de gemeente hen te weinig (werk-)ruimte biedt. Volmondig Ja heeft aangegeven zich na de verkiezingen meer te richten op een positiever beleid t.a.v. ontwikkeling van de kunst en cultuur in Breda. Dit geldt zowel voor kunstenaars als voor amateurkunst en culturele instellingen. Als Breda zijn cultureel aanbod op orde heeft met een rijk, gevarieerd cultureel leven, geeft dat een extra slinger aan de economie.

Het Manifest

 Je kunt hier het complete VOLMONDIG JA Manifest downloaden Omdat de tijd rijp is, zetten wij ons in voor democratie zoals democratie bedoeld is. Sprankelend, waardig en duurzaam geloofwaardig.  Daarom VOLMONDIG JA! Hieronder de beknopte en puntsgewijze, weergave van onze uitgangspunten. VOLMONDIG JA STRIJDT VOOR EEN NIEUWE OPEN BESTUURSTIJL IN BREDA VOLMONDIG JA streeft naar een bestuursstijl waarin we ruimte geven aan zowel burgers als collegapartijen. We zetten ons in voor een transparant bestuur waarbij ideeën en initiatieven uit de stad en de omliggende dorpen kans maken te worden uitgevoerd, indien een meerderheid zich erachter schaart. Iedere inwoner van Breda en omgeving, iedere ondernemer kan zijn of haar stem laten horen en invloed doen gelden! We willen politiek bedrijven op inhoud. En we omarmen alle burgers die zich mede verantwoordelijk voelen en zich willen inzetten voor de kwaliteiten van de stad en omliggende dorpen. VOLMONDIG JA PLEIT VOOR VEEL MEER ZEGGENSCHAP EN INVLOED VOOR DE BURGERS Plannen willen we kunnen verbeteren op basis van voortschrijdende inzichten, mede uit de samenleving. In de zoektocht naar geschikte oplossingen, zeggen we VOLMONDIG JA tegen nieuwe of aanvullende ideeën. Als anderen een beter idee hebben, stappen we over onze eigen schaduw heen. En dat verwachten we ook van onze collega-politici. Want we willen geen vlakke compromissen sluiten, maar we opteren voor consensus. Overeenstemming - na alle meningen te hebben gehoord - over wat de meerderheid de juiste oplossing vindt. Zo dient de politiek het gezamenlijke belang en wordt de politiek weer iets van ons samen. VOLMONDIG JA MAAKT ZICH STERK VOOR EEN POLITIEK DIE HET GEMEENSCHAPPELIJK BELANG DIENT EN OPLOSSINGEN VOORTBRENGT VOLMONDIG JA is ervan doordrongen dat de in Breda gevestigde politieke cultuur een cultuuromslag van 180 graden nodig heeft. We vragen collega-politici samen met ons de positieve energie te gebruiken die zindert in de stad, de dorpen, de wijken en de buurten. We dagen ze uit politiek te bedrijven waarin volop ruimte is voor een dialoog met de burger en voor inbreng vanuit de samenleving. En bij voorkeur niet slechts tijdens de verkiezingstijd, maar permanent, dus ook nadat de stemmen zijn geteld. VOLMONDIG JA, VOOR EEN NIEUWE, DEMOCRATISCHE PARTIJ­OVERSTIJGENDE BEWEGING VOLMONDIG JA pleit daarom voor een nieuwe democratische, partijoverstijgende beweging die is geworteld in een open bestuursstijl en een constructief politieke samenwerking. Daarin is een hoofdrol weggelegd voor politici die zich met hart en ziel willen inzetten voor een sprankelende democratie. Voor politiek die energie geeft. VOLMONDIG JA IS ALS EEN STEEN IN DE VIJVER VAN DE HUIDIGE GEMEENTEPOLITIEK We zeggen volmondig JA tegen politiek bedrijven op een manier dat jij als inwoner van de gemeente Breda straks voelt en denkt 'dít is waar democratie in oorsprong om draait': - openheid - een constructieve dialoog met burgers en belanghebbenden - en samenwerking om tot oplossingen te komen die Breda en omgeving verder helpen. VOLMONDIG JA VOOR • VERNIEUWING VAN DE POLITIEK. • DEMOCRATIE ZOALS DEMOCRATIE BEDOELD IS • POLITIEK DIE DE BURGER OMARMT VOLMONDIG JA nodigt andere partijen uit om ons pleidooi voor een sprankelende en meer open politiek te omarmen.

OPROEP

VOLMONDIG JA, de partij die de burger omarmt en het bestuur wil delen met alle betrokken inwoners, roept iedereen op om onze ideeën verder uit te dragen! Ben je het hartgrondig met ons eens? Laat het de mensen in je omgeving weten. We hebben jou nodig. Wij hebben een uitgesproken ambitie. We nodigen jou uit ons te helpen deze waar te maken en onze partij uit te bouwen! Jouw stem, jouw steunbetuiging, jouw solidariteit, jouw enthousiasme en jouw lidmaatschap staat gelijk aan zeggenschap voor iedere burger, een open democratie en een stad die bestuurlijk weer vrij kan ademen. Hoe meer raadszetels de kiezers ons op woensdag 21 maart 2018 bezorgen, des te meer invloed zal VOLMONDIG JA uitoefenen, om ervoor te zorgen dat politici en bestuurders de dienende rol gaan innemen die ze behoren te vervullen. Dat beloven wij. Daar mag je ons aan houden. Kies je VOLMONDIG JA, dan geef je jezelf een stem in de politiek.  Je kunt hier het complete VOLMONDIG JA Manifest downloaden

VOLMONDIG JA

Eindelijk politiek in Breda die de burger weer omarmt!

Lange Akker 27, 4847KL Teteringen
info@volmondigja.nl - KVK 70199329, RSIN 858187243

wil graag lid worden
wil graag de nieuwsbrief ontvangen

Inschrijving is geheel vrijblijvend en verplicht je nergens toe.
Je maakt met je inschrijving kenbaar dat je positief tegenover onze ideeën staat.
Ingevolge de Avg verstrekt Volmondig JA nooit gegevens aan derden.